Ondernemer met structureel laag inkomen

Een gevestigde zelfstandige die tijdelijk inkomensproblemen heeft waardoor hij niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan in aanmerking komen voor een periodieke uitkering voor het levensonderhoud. Het Bbz vult zijn inkomen dan aan tot de bijstandsnorm. Deze uitkering mag 12 maanden duren en kan worden verlengd met maximaal 24 maanden, dit alleen als de bijstandsbehoefte het gevolg is van omstandigheden van externe aard.  

Ondernemers die een aantal jaren achtereen een structureel laag inkomen hebben kunnen binnen de Bbz-regeling een beroep doen op bedrijfskapitaal en/of een aanvullende 'uitkering'. Als gelijktijdig behoefte is aan uitkering en kapitaal, dan worden beide tezamen als bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende geldlening verleend.

Als de gevestigde zelfstandige een laag inkomen heeft in het jaar van de aanvraag, of het jaar daarvoor, dan kan (een deel van) de geldlening als 'uitkering om niet' worden omgezet. Blijft het inkomen laag dan kan over de eerste twee jaar - na verstrekking bedrijfskapitaal - de rente geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden.   

BRN Projecten stelt in opdracht van gemeenten rapportages op t.b.v. ondernemers met een structureel laag inkomen.