Wijkeconomie Nijmegen

Wolfskuil 2010 - 2011

BRN Projecten heeft de mogelijkheden en het draagvlak onderzocht van de voormalige, nu deels verlaten, winkelstrip aan de Varenstraat. De sociaaleconomische functie, verbinding in de wijk, stond hierbij centraal.

Willemskwartier 2007 - 2008

Het Willemskwartier kent naast fysieke, ook sociaaleconomische problemen: relatief veel lage inkomens, hoog werkeloosheidspercentage, hoog percentage VMBO-gangers, een geringe deelname aan jeugdsport en hoge criminaliteitscijfers onder jongeren. Om de impasse te doorbreken zijn er  grote vernieuwingsplannen in uitvoering. Voor 400 woningen betekent dit sloop en nieuwbouw, dit is ongeveer een kwart van de totale woningvoorraad. De Willemsweg is in 2007 geheel opnieuw ingericht. Op het gebied van ondernemerschap was de opdracht om een gebiedsplan op te stellen en hierbij aansluitend te investeren in de panden en de bedrijven. Professionaliseren van ondernemerschap staat hoog in het vaandel net als het weer in het leven roepen van een ondernemersvereniging die de collectieve belangen van de ondernemers behartigt en gesprekspartner is voor de gemeente.

Resultaten

Op basis van deskresearch, enquêtes onder de ondernemers (vooral winkeliers) en de klanten en door inbreng van de expertise van de klankbordgroep is er een economisch gebiedsplan opgesteld voor de Willemsweg. Ideeën uit het verleden voor een kasba bleken niet realistisch. Er zal vooral ingezet moeten worden op behoud en verbetering van het huidige aanbod, met name detailhandel (dagelijkse boodschappen), welness (kappers/schoonheidssalons) en horeca.   
In totaal is er door de ondernemers en de gemeente bijna €1,5 miljoen geïnvesteerd in de bedrijven aan de Willemsweg. De Willemsweg zelf is voor bijna €0,5 miljoen opgeknapt. Acht zaken zijn volledig gestript en gerenoveerd. Één bedrijf (voormalig woonhuis) is toegevoegd. Bij 19 bedrijfspanden is de gevel (aantal ook dak) opgeknapt of vernieuwd. 13 ondernemers hebben geïnvesteerd in inventaris, machines en/of inrichting. Op individueel niveau heeft bijna elke ondernemer, op de een of andere wijze, geprofiteerd van de subsidiemogelijkheden. Er is een  ondernemersvereniging opgericht, deze behartigt de collectieve belangen op het gebied van schoon, heel, veilig en promotie van de winkelstraat. Ook is ze gesprekspartner van de gemeente.   
De imagoverbetering is ondersteund door promotie, als busreclame, advertenties in de OpWegKrant, een eigen shopgids, reclamebord in de straat en een DVD. Op 31 maart 2008 is de 1e ster in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt aan wethouder Hannie Kunst, de ondernemers, de brandweer en de politie.

Voor het volledige rapport zie downloads 'Eindevaluatie stimulering wijkeconomie Willemsweg'. 

 

De Wolfskuil 2003 – 2004

Het Wijkeconomieproject De Wolfskuil maakt deel uit van het EQUAL-project Startklaar. Doel is enerzijds om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden van de wijkeconomie en anderzijds om (startende) ondernemers met raad en daad ter zijde te staan en, indien mogelijk, door te verwijzen naar de reguliere MKB-intermediairs. Ook netwerkversterking van ondernemers moet hierbinnen aandacht krijgen. 

Resultaten

Mede op basis van het Wijkperspectief Plan en het Wijk Toekomst Plan is de ruimtelijke economische structuur verder in kaart gebracht. BRN Projecten heeft de bedrijfsstructuur nader onderzocht en geanalyseerd, met name is gekeken naar de branchering, de grootte van het bedrijf, de buurtfunctie, bedrijf al of niet aan huis en multicultureel ondernemerschap. Alle ondernemers in de wijk zijn  persoonlijk benaderd en geënquêteerd. Op deze wijze is de wijk sociaal-economisch goed in beeld gebracht. Aansluitend bij de ‘herontwikkellocaties’ als aangewezen door de gemeente heeft BRN Projecten een SWOT-analyse uitgevoerd en beleidsaanbevelingen opgesteld. Daarnaast hebben 36 ondernemers direct kunnen profiteren van gratis bedrijfsadvies en coaching. Medio mei 2003 was er een Startersmarkt waar iedereen met zijn vragen terecht kon bij de Rabobank, een vertegenwoordiger van bedrijfsverzamelgebouw Groenestraat, een accountantskantoor, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en de gemeente Nijmegen waren hierbij aanwezig.    

Voor het volledige rapport zie downloads  'Eindevaluatie De Wolfskuil'. 

Wijkeconomie krijgt sedert de jaren negentig veel aandacht, in Nederland maar ook op Europees niveau. Het stimuleren van economische bedrijvigheid in wijken met een sociaal-economische en stedenbouwkundige achterstand staat op de agenda van alle grote steden. BRN Projecten heeft ruime ervaring met het initiëren en uitvoeren van wijkeconomieprojecten.

Voordeel uit achterstand

Achterstandswijken worden gekenmerkt door een bevolking met een lagere opleiding, hoge werkloos-heid, lage inkomens en goedkope en kleine (huur)huizen. Veiligheid en leefbaarheid scoren er meestal niet hoog. Er zijn ook voordelen: er is een groot ondernemerspotentieel en de wijken liggen dikwijls vlak bij het centrum terwijl de huurprijs van bedrijfsruimten relatief gunstig is. Werd in de jaren zeventig de werkgelegenheid vooral uit de wijken verdreven, sedert de jaren negentig is er een terugkeer van kleinschalige (en niet-milieuonvriendelijke) bedrijven. Door de toename van de dienstverlening liggen hier kansen. Denk aan de verdubbeling van het aantal zzp’ers tussen 2000 en 2010   

Wijkeconomie Utrecht

BRN heeft een belangrijke rol gespeeld bij diverse wijkeconomie-projecten in Utrecht. Dit als beleidsmaker, projectmanager en uitvoerend als senior consultant. Dit betreft:

- Stichting Wijk in Bedrijf Westflank, 2003 - 2007
- Wijk in Bedrijf Hoograven, 1999 - 2004
- De Zaak Noordwest, 1999 - 2002
- Bureau Ondernemend Lombok, 1998 - 2001

 

 

Laagdrempelig

Uit ervaring weet BRN Projecten dat een wijkeconomieproject laagdrempelig moet zijn. Meestal is er een vaste locatie - een ondernemershuis - waar de betrokkenen met al hun ondernemersvragen terecht kunnen. Tegelijk gaat de wijkeconoom naar de ondernemers toe en legt contacten met ondernemersorganisaties en locale instellingen. Doordat het project zich op wijkniveau afspeelt, zullen wijkbewoners en ondernemers snel op de hoogte zijn van de faciliteiten.

Activiteiten

Wijkeconomieprojecten omvatten een scala aan activiteiten:

  • stimuleren ondernemerschap: werving en selectie van ondernemers
  • behoud van ondernemerschap: individueel ondersteunen en coachen van (startende)ondernemers
  • verbeteren van de organisatiegraad van ondernemers en het stimuleren van
  • ondernemersnetwerken
  • behartigen van collectieve ondernemersbelangen en het activeren van betrokken organisaties professionalisering: thema-avonden, cursussen en trainingen
  • belemmeringen wegnemen op het gebied van huisvesting (bedrijfsverzamelgebouwen) en financiering  

Structurele verbetering

Wijkeconomieprojecten moeten leiden tot structurele verbeteringen. Dit betekent meer werk door ondernemerschap maar ook bijvoorbeeld verbetering van de fysieke infrastructuur in een wijk. Denk daarbij aan bedrijfshuisvesting, aan bereikbaarheid en imago. Wijkeconomieprojecten moeten ondernemerschap professionaliseren ook door krachten te bundelen in winkeliers- of ondernemers-verenigingen.