Corona Crisis dus

Corona Crisis en hoe door te gaan me je bedrijf.

Er zijn veel regelingen van het rijk, provincie en gemeente om ons door de coronacrisis te helpen, en hopelijk zijn we hiermee straks ook klaar voor de doorstart als het vaccin aanslaat.

SBRN kan je door de bomen in het bos loodsen.

provincie
De provincie Gelderland geeft Gelderse ondernemers in de horeca en toerisme een extra steuntje, met “Steuntje In de Rug”.  Maar er is nog een regeling van de provincie Gelderland voor Gelderse ondernemers welke - in principe -  tot juli 2021 geldt. De voucherregeling voor Startversnellers. Ondernemers in Gelderland die maximaal 5 jaar hun bedrijf hebben kunnen een subsidie krijgen van €800,- voor een vakopleiding plus €800,- voor coaching. Coaching om de start te versnellen, maar ook coaching om na corona weer een gezonde doorstart te maken.

gemeente
Amsterdam trekt komend jaar ruim 7 miljoen euro uit om noodlijdende zzp’ers aan een baan en perspectief te helpen. De steun die het kabinet nu aan zelfstandigen biedt, is volgens de gemeente onvoldoende. Aldus De Volkskrant 8 december 2020. Vraag bij je eigen gemeente wat ze voor je kunnen betekenen.

landelijk
Het kabinet heeft een heel pakket financiële maatregelen voor ondernemers in het leven geroepen om ondernemers te steunen. Ook banken, gemeenten en bijvoorbeeld pensioenuitvoerders doen een duit in het zakje. Heeft u ze allemaal nog in beeld?

Tegemoetkomingen inkomsten en salarissen

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 1 t/m 3)
Alle werkgevers die te maken hebben met tenminste 20 procent verwacht omzetverlies kunnen een beroep doen op de tijdelijke noodmaatregeling overbrugging voor werkbehoud. De loketten voor NOW 1.0 waren van 6 april tot en met 5 juni open. De loketten voor NOW 2.0 waren geopend vanaf maandag 6 juli tot en met 31 augustus. Het noodfonds is per 1 oktober met 9 maanden verlengd, in drie tijdvakken van drie maanden, onder aangepaste voorwaarden. De loketten voor NOW 3.0 zijn vanwege de lockdown gedurende de kerstvakantie heropend en nu open tot 27 december.

Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO)
Deze tijdelijke regeling ondersteuning zelfstandigen is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:
- de gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
- daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Uitgangspunt is een eenvoudige regeling die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken. De regeling (Tozo 1) is inmiddels met 4 maanden verlengd tot en met 30 september. De nieuwe regeling (Tozo 2) heeft aangepaste voorwaarden. Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) wordt met het nieuwe steun- en herstelplan met 9 maanden verlengd, zo kondigt het kabinet aan. De eerder aangekondigde vermogenstoets is daarbij uitgesteld tot 1 april 2021 wegens de nieuwe maatregelen met het oog op de opleving van virusbesmettingen in Nederland.

Tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL 1 en 2)
Mkb-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het Ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Voor het vierde kwartaal van 2020 is de TVL opengesteld voor alle sectoren.  De tweede TVL beslaat de periode oktober, november en december en is aan te vragen bij RVO tot 29 januari 2021, 17:00 uur. De hoogte van de subsidie zal vanaf het vierde kwartaal meegroeien met de omzetderving. Dat was een maximumpercentage van 50 procent van de vaste lasten in het eerste tijdvak, maar is nu variabel tot aan 70 procent. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan sectoren die met grote omzetverliezen te maken hebben gehad. Lees ook: Zo berekent u de hoogte van de TVL.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

Horeca Voorraad Aanpassingen opslag (HVA)
In het laatste kwartaal van 2020 krijgen verplicht gesloten horecaondernemingen eenmalig een opslag van 2,8 procent van hun omzetverlies van oktober tot en met november. Met deze opslag komt de overheid tegemoet aan het verlies van onder meert bederfelijke voorraad en de aanleg en overkapping van een buitenterras. De HVA wordt tegelijk met TVL berekend. Event-catering en hotel-restaurants zijn uitgesloten van de HVA en ondernemers krijgen deze extra subsidie alleen als ze voldoen aan de voorwaarden voor de TVL. De Eenmalige opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca wordt vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

WW-premiedifferentiatie
Het coulanceregime voor het op orde brengen van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie, is verlengd tot 1 juli 2020 (dit was 1 april). Als op die datum de administratie niet op orde is, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Geen herziening WW-premie op grond van overwerk in 2020
Krijgt een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30 procent uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft? Dan betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel extra overwerk nodig is. Bijvoorbeeld in de zorg. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen is de regeling tijdelijk aangepast. In 2020 hoeft geen enkele werkgever (ongeacht sector) in deze situatie met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen. In 2021 moet dat weer wel.

Inmiddels geschrapt: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
Ondernemers die direct zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen, konden de regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) aanvragen. De tegemoetkoming kon tot en met 26 juni worden aangevraagd. De TOGS is opgevolgd door de Tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL). Ondernemers konden met ingang van 30 juni TVL aanvragen. Deze regeling is ook verlengd voor de periode vanaf 1 oktober.

Inmiddels geschrapt: Tijdelijke overbrugging flexibele arbeiders (TOFA)
Er was een tijdelijke overbruggingsregeling voor ontslagen flexwerkers (TOFA) die net buiten de bestaande coronamaatregelen vallen, maar deze regeling keert niet terug in het derde steunpakket. Flexibele arbeidskrachten die aan de voorwaarden voldeden konden een tegemoetkoming van 550 euro bruto per maand krijgen over de maanden maart, april en mei. Het drempelbedrag was vastgesteld op 400 euro bruto en flexwerkers die in april zeker 50 procent minder verdienden kunnen de tegemoetkoming krijgen.

UPDATE MIJ