Belastingmaatregelen Pensioen Zvw

Verlenging belastingmaatregelen
In december heeft het kabinet besloten dat de eerder in januari aflopende periode om uitstel van belasting aan te vragen of te verlengen wordt verlengd tot 1 april 2021. Ook het bijbehorende loket is heropend en ondernemers kunnen uitstel aanvragen via een online formulier.

Na 1 april krijgen ze een brief met een voorstel voor de terugbetalingsregeling. De ondernemer moet vanaf 1 juli 2021 de opgebouwde belastingschuld aflossen in maximaal 36 gelijke maande-lijkse termijnen. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen. Als de betalingsregeling loopt, verrekent de Belastingdienst geen belastingteruggaven met de belastingschuld. Ook wordt er in die periode geen zekerheid gevraagd voor de schuld.

Uitstel van betalingen van belastingen
Ondernemers en zzp’ers die in liquiditeitsproblemen verkeren kunnen gemakkelijk uitstel van betaling vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschaps-belasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, BPM voor vergunninghouders (vanaf tijdvak mei 2020), energie- en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen zodat het uitstel ook voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen. Lees ook Betalingsproblemen door coronavirus? Zo vraagt u vereenvoudigd uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst.

Terugbetalen uitgestelde belastingen
In tegenstelling tot wat het ministerie aanvankelijk communiceerde, is de startdatum van terug-betaling uitgesteld naar 1 juli 2021. Ondernemers betalen dan in maximaal 36 maandelijkse termij-nen hun schuld terug. Ook is de termijn waarover uitstel is aan te vragen verlengd naar 1 april 2021. Lees ook: Ministerie verlengt terugbetaaltermijn belastinguitstel naar 36 maanden

Aparte betalingsonmacht niet meer nodig
Het Ministerie van Financiën heeft goedgekeurd dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is als de vennootschap (of een andere vpb-plichtige rechtspersoon) om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst.

Deblokkeren G-rekening
Aannemers of bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en G-rekeningen gebrui-ken, kunnen de Belastingdienst verzoeken deze rekeningen te laten deblokkeren. Normaal wordt dan alleen het zogenoemde overschot op de G-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor reeds opgelegde naheffings-aanslagen loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente
De invorderingsrente is voor alle ondernemers en zzp’ers verlaagd vanaf 23 maart 2020 van 4 procent naar 0,01 procent. Deze renteverlaging is verlengd tot en met 31 december.

Tijdelijke verlaging tarief van de belastingrente
Het tarief van de belastingrente is vanaf 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01 procent (was 8 procent voor vennootschapsbelasting en 4 procent overige belastingen). Het tarief voor de inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020. Per 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente voor alle belastingen (ook de vennootschapsbelasting) 4 procent om ondernemers te stimuleren om op tijd aangifte te doen.

Wijziging voorlopige aanslag
Het wordt voor ondernemers een zzp’ers gemakkelijk gemaakt de voorlopige aanslag aan te passen aan de veranderde inkomsten.

Toerismebelasting
Wordt nader bezien in overleg met gemeenten.

Verlaging gebruikelijk loon dga
Bent u aanmerkelijkbelanghouder van bijvoorbeeld een bv of nv, dan geldt voor u de gebruikelijk-loonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt uw vennootschap loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt. Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon evenredig aan de omzetdaling.

Versoepeling urencriterium
Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de zelfstandigenaftrek verliezen zal de Belasting-dienst er van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 van uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Verhoging vrije ruimte Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van de loonsom per werkgever.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Het kabinet maakt het mogelijk om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Meldplicht grensoverschrijdende belastingconstructies uitgesteld
Potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies zouden oorspronkelijk vanaf 1 juli 2020 bij de Belastingdienst gemeld moeten worden onder de Europese Mandatory Disclosure/DAC6. Vanwege de coronacrisis is dit een half jaar uitgesteld, naar 1 januari 2021.

Pensioenuitvoerders coulant
Werkgevers kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling bij pensioenuitvoerders. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Financiële maatregelen zorgaanbieders Zvw en Wlz
Zorgaanbieders en zorgprofessionals zetten alle zeilen bij om tijdens de coronacrisis tijdig noodzakelijke zorg te geven. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben daarom een pakket maatregelen getroffen zodat de zorgverlening niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen.