Kredieten versoepelen

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) uitgebreid
Het kabinet heeft een tijdelijke faciliteit (1 jaar) opengesteld voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Voor deze maatregel is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 procent. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening-courantkrediet bij een financier, met een maximale looptijd van 2 jaar. De financier is verplicht om, naast een kredietovereenkomst die onder de borgstelling wordt gebracht, tegelijkertijd met de mkb-ondernemer een kredietovereenkomst te sluiten, waar geen bedrijfsborgstelling voor geldt. Hoofdregel is dat deze kredietover-eenkomst minimaal 100 procent bedraagt van het krediet dat onder de borgstelling wordt gebracht. De verhouding is dan 1:1. Voor bepaalde categorieën ondernemers geldt een ander percentage. De provisie is verlaagd van 3,9% naar 2%.

Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) uitgebreid
Deze tijdelijke verruiming richt zich op de reguliere landbouwborgstellingskredieten en houdt in dat de staat voor 70 procent borg staat voor het gehele kredietbedrag dat door de financier wordt verstrekt. Dit is een verhoging van 50 procent. Mkb-landbouwbedrijven kunnen de verruiming gebruiken om bij een financier een overbruggingskrediet of verhoging rekeningcourantkrediet met een maximale looptijd van twee jaar te verkrijgen. Ook een aantal overige voorwaarden is versoepeld.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd en uitgebreid met GO-C
De hoogte van de lening waarvoor de GO garant staat, is verhoogd van 50 miljoen naar 150 miljoen euro. Het garantiepercentage is 50 procent. De verruiming van de GO geldt vanaf 28 maart 2020. Het kabinet heeft besloten tijdelijk een coronamodule voor garantie op bankleningen aan de GO toe te voegen (GO-C). Het garantiepercentage van GO-C zal 80 procent (grootbedrijven met een omzet vanaf 50 miljoen euro), respectievelijk 90 procent (mkb-ondernemingen met een omzet tot 50 miljoen euro) bedragen. GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar. De GO-C zal naar verwachting ook toepasbaar zijn op kredieten die vanaf 24 maart 2020 tot de datum van inwerkingtreding van de regeling zijn verstrekt. Voor 2021 250 miljoen heeft het kabinet euro beschikbaar gesteld.

Qredits verlaagt rente en verleent uitstel

Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal 6 miljoen euro. Qredits berekent daardoor maximaal 6 maanden een lagere rente van 2 procent en verleent uitstel van aflossingsverplichtingen.

Klein Krediet Corona (KKC) Garantieregeling
De Nederlandse overheid gaat voor 95 procent garant staan voor 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KVK voor 1 januari 2019. Voor de KKC is in december 2020 een wijziging opgenomen om een stapeling van KKC-kredieten mogelijk te maken tot het huidige maximum voor KKC-kredieten van 50.000 euro.

De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4 procent. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2 procent als vergoeding. Het feit dat de financiers nog steeds 5 procent van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. Banken houden zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.
Het KKC-overbruggingskrediet kan nu aangevraagd worden. Aanvragen zijn in te dienen via KKC-pagina’s van de betreffende bank, zoals op de volgende pagina’s van de RabobankABN AMROING en Triodos. De regeling sluit per 15 juni 2021.

COL-regeling voor start-ups en scale-ups
De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding). De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen deze kredieten verstrekken. De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Herverzekering leverancierskrediet
Verzekeraars voelen zich gedwongen de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven te verlagen of in te intrekken als gevolg van de toegenomen risico’s. Om dat te voorkomen staat de overheid garant voor deze verzekeringen. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad. In november kondigde het kabinet aan dat deze garantstelling wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Verruiming exportkredietverzekering
De maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen erop neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden gedekt (eerder alleen langer dan 2 jaar, nu ook korter dan 2 jaar). Daarnaast zijn de mogelijkheden voor binnenlandse dekking verruimd, is het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook zijn procedures verruimd, doorlooptijden versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt.

Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen
Banken bieden kleinere ondernemingen in alle sectoren die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Het gaat om zakelijke financieringen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.

Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering en Innovatiekrediet
De overheid verstrekt via de Vroege Fase Financiering (VFF) en het Innovatiekrediet (IK) leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Door de coronacrisis zijn de voorwaarden van de betalingsverplichtingen versoepeld.